پیوستن اساتید سرشناس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به جمع کمیته علمی کنفرانس
1397-06-20
پیوستن اساتید سرشناس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به جمع کمیته علمی کنفرانس

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی با همکاری اساتید سرشناس حوزه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

لیست اساتید حاضر از دانشکده کارآفرینی به شرح زیر می باشد:‌

 

دکتر افسانه باقری
عضو کمیته علمی
استادیار 
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: af.bagheri [at] ut.ac.ir
تلفن: 61119328
 
 
 
دکتر قنبر محمدی الیاسی
عضو کمیته علمی
دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: elyasi [at] ut.ac.ir
تلفن: 61119226
 
 
 
دکتر آیت اله ممیز
عضو کمیته علمی
استادیار 
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: amomayez [at] ut.ac.ir
تلفن: 61119344
 
 
 
دکتر محمد عزیزی
عضو کمیته علمی
استادیار 
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m_azizi [at] ut.ac.ir
تلفن: 61119338
 
 
 
دکتر رضا محمد کاظمی
عضو کمیته علمی
دانشیار 
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: r_mkazemi [at] ut.ac.ir 
تلفن: 61119243