پیوستن جناب آقای دکتر رحیم سرهنگی به جمع کمیته علمی کنفرانس
1397-06-25
پیوستن جناب آقای دکتر رحیم سرهنگی به جمع کمیته علمی کنفرانس

جناب آقای دکتر رحیم سرهنگی، مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جمع کمیته علمی دومین کنفرانس ملی کارآفرینی پیوستند.

 

دکتر رحیم سرهنگی
عضو کمیته علمی
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پست الکترونیکی: sarhangi [at] gsme.sharif.edu
تلفن: 64492378