محورهای ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

 1. Characteristics of the entrepreneurs / entrepreneurial cognition

ویژگی‌های کارآفرینان / شناخت کارآفرینی

2. social entrepreneurship / minorities in entrepreneurship

کارآفرینی اجتماعی / اقلیت‌ها در کارآفرینی

3. entrepreneurial financing / crowdsourcing

تامین مالی کارآفرینی / جمع سپاری

4. Strategy for Startups / Pivoting

استارتژی برای استارتاپ‌ها / محوری

5. environment / innovation policy

سیاست محیطی / نوآوری

6. family based entrepreneurship

کارآفرینی خانواده محور

7. organization: team and governance

سازمان : تیم و حاکمیت

8. Enterprise Innovation and Green Economy / Circular Economy

نوآوری سازمانی و اقتصاد سبز / اقتصاد دایره‌ای

9. Knowledge Economy and Technical Cooperation

اقتصاد دانش و همکاری فنی

10. Industry Innovation and Structural Change

نوآوری در صنعت و تغییرات ساختاری

11. Digital Economy and Artificial Intelligence

اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی

12. New Venture Formation, Incubation, and Acceleration

شکل گیری شتابدهنده جدید و نوپا