کمیته علمی
جناب آقای مهندس مجید دهبیدی پور
دبیر
دبیر کنفرانس

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: dehbidipour [at] sharif.edu
جناب آقای دکتر علیرضا فیض بخش
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: alireza_feyz [at] sharif.edu
جناب آقای دکتر محمدرضا زالی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mrzali [at] ut.ac.ir
جناب آقای دکتر علی داوری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ali_davari [at] ut.ac.ir
سرکار خانم دکتر میثاق تصوری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: mtasavori [at] sharif.edu
جناب آقای دکتر مهدی الیاسی
عضو کمیته علمی
معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: entconf [at] sharif.ir
جناب آقای دکتر محمد جهانبخت
عضو کمیته علمی
استادیار کارآفرینی در دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه سیلم استیت در بوستون
پست الکترونیکی: jahanbakht [at] salemstate.edu
سرکار خانم دکتر سمانه عربشاهی
عضو کمیته علمی
استاد مدعو دانشگاه تهران
مدیر پروژه ستاره شریف دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: sam.arabshahi [at] ut.ac.ir
جناب آقای دکتر حسین صامعی
عضو کمیته علمی
مدرس و مشاور رشد سازمانی در کسب و کارها و هلدینگ های اقتصادی
مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: samei [at] alum.sharif.ir
کمیته برگزاری
جناب آقای دکتر مجتبی موحدی
مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
دانشیار - عضو کمیته علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: m_movahedi [at] sharif.edu
سرکار خانم نقوی
عضو کمیته برگزاری
مسئول اجرایی کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: sama.naghavi [at] sharif.edu
تلفن: 66166303