کمیته علمی
جناب آقای مهندس مجید دهبیدی پور
دبیر
دبیر کنفرانس

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: dehbidipour [at] sharif.edu
دکتر علیرضا فیض بخش
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: alireza_feyz [at] sharif.edu
دکتر محمدرضا زالی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mrzali [at] ut.ac.ir
دکتر علی داوری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ali_davari [at] ut.ac.ir
دکتر میثاق تصوری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: mtasavori [at] sharif.edu
دکتر مهدی الیاسی
عضو کمیته علمی
معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: entconf [at] sharif.ir
دکتر سمانه عربشاهی
عضو کمیته علمی
استاد مدعو دانشگاه تهران
مدیر پروژه ستاره شریف دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: sam.arabshahi [at] ut.ac.ir
دکتر حسین صامعی
عضو کمیته علمی
مدرس و مشاور رشد سازمانی در کسب و کارها و هلدینگ های اقتصادی
مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: samei [at] alum.sharif.ir