برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

12 اردیبهشت 1402
14:00-16:00

0

ریال
دانشجویان

1,500,000

ریال
نویسنده

1,500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

2,700,000

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

1,000,000

ریال
آنلاین (اسکای روم)
جناب اقای دکتر پوریا همدانی

12 اردیبهشت 1402
16:00-18:00

0

ریال
دانشجویان

1,500,000

ریال
نویسنده

1,500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

2,700,000

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

1,000,000

ریال
آنلاین (اسکای روم)
جناب آقای دکتر حسام ساروقی

13 اردیبهشت 1402
08:00-10:00

0

ریال
دانشجویان

1,500,000

ریال
نویسنده

1,500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

2,700,000

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

1,000,000

ریال
آنلاین (اسکای روم)
جناب آقای دکتر هادی چپردار

13 اردیبهشت 1402
10:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,500,000

ریال
نویسنده

1,500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

2,700,000

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

1,000,000

ریال
آنلاین (اسکای روم)
جناب آقای دکتر عطا جامی

13 اردیبهشت 1402
14:00-15:00

0

ریال
دانشجویان

1,500,000

ریال
نویسنده

1,500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

2,700,000

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

1,000,000

ریال
آنلاین (اسکای روم)
جنای اقای دکتر بابک لطفعلی

13 اردیبهشت 1402
16:00-17:00

0

ریال
دانشجویان

1,500,000

ریال
نویسنده

1,500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

2,700,000

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

1,000,000

ریال
آنلاین (اسکای روم)
جناب آقای دکتر زاهد شیخ الاسلامی

12 اردیبهشت 1402
13:00-14:00

آنلاین (اسکای روم)

12 اردیبهشت 1402
16:00-18:00

آنلاین (اسکای روم)
آقای دکتر کاوه مقدم

12 اردیبهشت 1402
16:00-17:00

آنلاین (اسکای روم)
اقای دکتر حمید وحیدنیا
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.