برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 نقش پارک‌ها در اکو سیستم کارآفرینی
1399-11-07 14:00-16:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال
2 چالش نوآوری باز در شرکت‌ها
1399-11-07 16:00-18:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر صالح فرازی
3 distruptive innovation
1399-11-07 18:00-20:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر محمد جهانبخت
4 همکاری برد-برد "بزرگ" و "کوچک" : چرایی همکاری شرکت‌های یزرگ و استارتاپ‌ها
1399-11-07 14:00-16:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر محمد نصیر نصیری
5 تاثیرات بلندمدت اجتماعی کسب و کارهای کارآفرینانه بر جامعه
1399-11-07 18:00-20:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر مصطفی پورمهدی
6 Innovative Collaboration and Capacity to Thrive: Adaptive Challenges and Collective Disequilibrium
1399-11-07 16:00-18:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
سرکار خانم معصومه خندان
7 nothing and collaboration
1399-11-08 10:00-12:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر سید علیرضا فیض بخش
8 آسیب شناسی اکو سیستم شتابدهی در ایران
1399-11-08 10:00-12:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر محمدمهدی قائمی نیا
9 بازتعریف مدل‌های شتابدهی استارتاپ‌ها در دهه پیش رو- بررسی الزامات و رویکردها
1399-11-08 13:00-15:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار میگردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای مهندس فرهاد رسولی
10 منافع و محدویت‌های شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌ها
1399-11-08 16:00-18:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
سرکار خانم عاطفه نصرالهی
11 ابر روندهای جهانی تا سال 2030 و فرصت‌های سرمایه گذاری و کارآفرینی
1399-11-08 15:00-16:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر لشکر بلوکی
12 کارآفرینی سازمانی: نوآوری، کارآفرینی و خلق ارزش در سازمان‌های بزرگ
1399-11-08 18:00-20:00
کارگاه به صورت مجای برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
سرکار خانم دکتر سمانه عربشاهی
13 تحلیل فضای اکوسیستم استارآپی ایران
1399-11-08 16:00-18:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
سرکار خانم فاطمه کاظمی
14 تعامل شرکت‌های استارتاپ با شرکت‌های بزرگ
1399-11-09 13:00-15:00
کارگاه‌ به صورت مجازی برگزار می‌شود.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب اقای مهندس سید حسین عباس زادگان
15 نوآوری باز
1399-11-09 17:00-19:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای محمد معین
16 تنوع در اقتصاد مبتنی بر نوآوری فزاینده
1399-11-09 10:00-12:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
سرکار خانم آیت حسینی
17 تفکر طراحی
1399-11-09 08:00-10:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
سرکار خانم دکتر فرزانه افتخاری
18 Lean Startup
1399-11-09 13:00-15:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر علی دادپی
19 آهوی بیشه! چرا و چطور شرکت‌های بزرگ، استارتاپ‌ها را ارزیابی و در آنها سرمایه گذاری می‌کنند؟
1399-11-09 15:00-17:00
کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
نویسنده 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,000,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر سید حسن خاتمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.