مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد"پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی" را با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان، پژوهشگران و مدیران سازمان‌ها و صنایع و کارآفرینان در حوزه "شبکه سازی نوآورانه" بین عوامل موثر در زیست‌بوم کارآفرینی برگزار نماید .