برای دریافت فایل نمونه مقاله کامل (word) کلیک کنید.

برای دریافت فایل نمونه مقاله کامل (pdf) کلیک کنید.

 عدم رعایت موارد نگارش مقاله موجب رد مقاله خواهد شد.

 کلیه نویسندگان محترمی که مقالات آنها برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است، موظف به تکمیل فرم تعهدنامه عدم چاپ مقاله می باشند.

 برای دریافت این فرم کلیک نمایید.