تلفن:

۰۲۱ - ۶۶۱۶ ۶۳۰۳

فکس:

۰۲۱ - ۶۶۱۶ ۶۳۰۲

پشتیبانی آنلاین (تلگرام):

https://t.me/KarafariniSharif_PR

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.