آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف 

تلفن: 66166303-021

فکس:66072579-021

ایمیل: Entconf@sharif.ir

کانال تلگرام:‌   https://t.me/entconfsharif

Refresh Code