تاریخ شروع کنفرانس
1402-02-12
تاریخ پایان کنفرانس
1402-02-13

 


حمایت کنندگان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری شریف

پارک علم و فناوری شریف

Iranian Conference Proceedings and Journals

Iranian Conference Proceedings and Journals

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال

نویسنده

1,000,000

ریال

دانشجویان

800,000

ریال

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

500,000

ریال