کارگاه‌های آموزشی چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه شریف
1399-06-16
کارگاه‌های آموزشی چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه شریف

طی مذاکرات انجام شده بین اعضای کمیته برگزاری کنفرانس ملی کارآفرینی، در دوره‌ی چهارم این کنفرانس که به صورت مجازی برگزار خواهد شد، کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی نیز خواهیم داشت.