گواهی حضور درکارگاه
1400-09-15
گواهی حضور درکارگاه

 

 

 

قابل توجه مخاطبین و شرکت کنندگان پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، گواهی حضور در کارگاه‌های آموزشی به تمامی شرکت کنندگان کارگاه‌ها اهدا می‌شود.