آخرین مهلت ارسال مقالات تا 8 بهمن ماه تمدید شد.
1400-10-12
آخرین مهلت ارسال مقالات تا 8 بهمن ماه تمدید شد.

دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، آخرین مهلت ارسال مقالات را از 30 دی ماه تا 6بهمن ماه تمدید کرد.