لینک ورود به پنل افتتاحیه 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/opening

 

 

 

 

لینک ورود به پنل ارائه پوستر 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/poster

 

 

 

 

لینک ورود به پنل ارائه مقالات (روز اول)

 https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/article

 

 

لینک ورود به پنل ارائه مقالات (روز دوم)

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/article2

 

  

لینک ورود به پنل ارائه مقالات (روز سوم)

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/article3

 

 

 

 

لینک ورود به پنل پارک‌ها 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/panel1

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی همکاری برد-برد بزرگ و کوچک : چرایی همکاری شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌ها

 https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drnasiri

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی نقش پارک‌ها در اوسیستم کارآفرینی 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drkarimiyan

 

 

 لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی

Innovative Collaboration and Capacity to Thrive: Adaptive Challenges and Collective Disequilibrium 

 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/mskhandan

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی چالش نوآوری باز در شرکت‌ها 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drfarazi

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی تاثیرات بلندمدت اجتماعی کسب و کارهای کارآفرینانه بر جامعه 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drpourmahdi

 

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی چالش توسعه نوآوری و فناوری در شرکت‌های بزرگ 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/panel2

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی توسعه فرهنگی کارآفرینی نوآورانه  

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/panel3

 

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی آسیب شناسی اکو سیستم شتابدهی در ایران  

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drghaeminia

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی همکاری و دیگر هیچ  

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drfeyzbakhsh

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی بازتعریف مدل‌های شتابدهی استارتاپ‌ها در دهه پیش رو- بررسی الزامات رویکردها  

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/mrrasouli

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی ابرروندهای جهانی تا سال 2030 و فرصت های سرمایه گذاری و کارآفرینی 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drlashkarblouki

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی منافع و محدودیت های شرکت های بزرگ و استارتاپ ها 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/msnasrolahi

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی کارآفرینی سازمانی 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/msarabshahi

 

 

 

لینک ورود بهپنل کارگاه آموزشی تفکر طراحی 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/dreftekhari

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی تنوع اقتصاد مبنی بر نوآوری فزاینده 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/mshosseini

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی مروری بر اکوسیستم دره سیلیکون 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drmorovati

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی تعامل شرکت های استارتاپ با شرکت های بزرگ 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/mrabbaszadegan

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی آهوی بیشه ، چرا و چطور شرکت های بزرگ، استارتاپ ها را ارزیابی و در آنها سرمایه گذاری میکنند؟ 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/drkhatami

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی نوآوری باز 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/moein

 

 

 

لینک ورود به پنل کارگاه آموزشی تحلیل فضای اکوسیستم استارتاپی ایران

 

https://www.skyroom.online/ch/sharifentconf/mskazemi